Korzystając z naszej strony oraz dokonując zakupów w sklepie internetowym ZAP project akceptujesz postanowienia poniższego regulaminu bezwarunkowo!

Poniższa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 8.06.2018r.

Polityka prywatności naszej strony jest dostępna tutaj.

Logo ZAP project - lustra do makijażu i wizażu

Regulamin sklepu i strony

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 • Administrator / Właściciel sklepu - "ZAP project" Piotr Zajc, ul.Miła 17, 26-600, Radom, NIP: 796-290-82-90, REGON: 361-886-580
 • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.zapproject.pl
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zapproject.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Ustawa o prawie przewozowym - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ZAP project
 • Towar – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu. a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 • Przewidywany Termin Realizacji zamówienia - umowny termin (harmonogram), w którym wg. naszej najlepszej wiedzy, zamówienie powinno zostać wykonane
 • Maksymalny Termin Realizacji Zamówienia - ostateczny, nieprzekraczalny termin, w którym zamówienie musi zostać wykonane - określa on także maksymalne opóźnienie mogące wystąpić przy realizacji zamówienia po upływie którego klient, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży
II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zapproject.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.zapproject.pl, prowadzony jest przez firmę:

"ZAP project" Piotr Zajc
ul. Miła 17
26-600, Radom

NIP: 796-290-82-90
REGON: 361-886-580

numer konta bankowego mBank 
30 1140 2004 0000 3102 7771 4945

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.zapproject.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Mimo przykładania najwyższej staranności przy tworzeniu naszych produktów oświadczamy, że nasze produkty są wykonywane wyłącznie ręcznie,  co oznacza, że każda wytworzona sztuka jest inna (posiada własne cechy charakterystyczne) i może nieznacznie odbiegać wymiarami od danych prezentowanych w Sklepie. W przypadku produktów, które można łączyć oznacza to, że mogą powstawać niewielkie szczeliny na łączeniach dwóch takich samych przedmiotów. Dodatkowo przypominamy, że w przypadku produktów wytworzonych z litego drewna występowanie sęków, pęknięć, uwypuklenie słojów, różnice w usłojeniu oraz kolorze drewna są naturalne i typowe dla tego materiału.

2.10. Strona www.zapproject.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.zapproject.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.zapproject.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia i/lub błędy. Szczegóły wykorzystania plików cookies zostały przedstawione poniżej.

Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika

a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych

a) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest bezwzględne zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dokonywał zamówień, ale nie opłacał ich w terminie,

d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela sklepu ,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.zapproject.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”:

Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, zmiany ilości wybranych Towarów, a także ich cech niestandardowych o ile taka opcja jest dostępna.

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Jeśli produkt ma posiadać niestandardowe cechy (wyszczególnione w opisie produktu lub inne) należy je podać w polu na komentarz podczas składania zamówienia lub na stronie produktu. Wprowadzenie cech niestandardowych może spowodować wzrost ceny Towaru, w związku z czym, prosimy o wcześniejszy kontakt przed potwierdzeniem zamówienia. Wprowadzanie cech niestandarowych oznacza wykonanie produktu na specjalne zamówienie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu (klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go bezwarunkowo), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Klient ponad to jest zobowiązany do zapoznania się z Terminami Realizacji Zamówień.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "ZAP project" Anna Zajc, Piotr Zajc s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą  ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia na którym widnieje jego unikalny numer lub faktury pro-formy.

4.9. Zamówienie należy opłacić przez dokonanie wpłaty na konto Właściciela sklepu (dane do wpłaty Klient otrzyma mailowo po złożeniu zamówienia) w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tytule wpłaty należy koniecznie podać numer zamówienia lub pro-formy. Brak podania wspomnianego numeru może opóźnić realizację zamówienia. Realizację zamówienia rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

4.10. W przypadku wyboru odbioru osobistego z zapłatą gotówką przy odbiorze, klient zobowiązuje się do wpłacenia bezzwrotnego zadatku, którego kwotę określa się jako 50% wartości zamówienia (cena towarów plus koszty transportu). Wpłatę zadatku należy dokonać wpisując w tytule przelewu numer zamówienia lub pro-formy z dopiskiem "zadatek". Resztę należności klient zobowiązuje się opłacić gotówką w momencie odbioru Towaru w siedzibie firmy.

4.11. Jeśli Klient nie opłacił zamówienia w całości lub nie wpłacił zadatku w terminie podanym w punkcie 4.9 regulaminu, Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zerwania umowy, o czym poinformuje klienta drogą mailową lub telefoniczną.

4.12. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zamówienia jeśli jego wielkość przekroczy możliwości produkcyjne firmy. W takiej sytuacji Właściciel sklepu zwróci zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego płatności włącznie z wpłaconym zadatkiem (jest to jedyny przypadek, kiedy zadatek jest zwrotny).

V. Czas realizacji zamówienia

5.1. Każdy, podany na stronie www.zapproject.pl termin realizacji zamówienia określa się jako Przewidywany Termin Realizacji Zamówienia, co oznacza, że może on ulec przyspieszeniu lub opóźnieniu.

Klient ponadto, przed dokonaniem zamówienia, ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem realizacji zamówień dostępnym na podstronie Czas realizacji zamówienia gdzie także widnieje informacja odnośnie możliwych opóźnień. Dodatkowo, na każdej karcie produktu umieszczono również odnośnik do tej podstrony. Klient otrzyma także w wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia plik PDF, w którym znajduje się harmonogram aktualny w dniu złożenia zamówienia.

5.2. Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia, w którym zaksięgowano wpłatę na koncie Właściciela sklepu. Klient zostanie wtedy poinformowany o zaksięgowaniu wpłaty poprzez zmianę statusu jego zamówienia a także wiadomość mailową.

5.3. Podane na stronie www.zapproject.pl terminy realizacji zamówienia nie obejmują weekendów i tzw. czerwonych kartek w kalendarzu, co oznacza, że soboty, niedziele i święta, nie są wliczane do podanego zakresu czasu. Ponad to, jeśli na stronie www.zapproject.pl została podana informacja przerwie w funkcjonowaniu firmy (np. przerwie świątecznej lub urlopie), to okres wspomnianej przerwy również nie jest wliczany w podany termin realizacji zamówienia.

5.4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych (tzw. opóźnienie), licząc od dnia, w którym upływa przewidywany termin realizacji zamówienia - jest to zatem Maksymalny Termin Realizacji Zamówienia.

5.5. Jeśli Właściciel sklepu nie zdoła ukończyć powierzonego zadania w terminie podanym w punkcie 5.4. Regulaminu, klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Klient zobowiązuje się do poinformowania Właściciela sklepu o tym fakcie niezwłocznie. W takim wypadku zostaną zwrócone wszystkie wpłacone przez Klienta ki.

5.5. Jeśli na stronie wybranego produktu (szczególnie w przypadku produktów, których dystrybutorem a nie producentem jest ZAP project), w sekcji z opisem, został określony inny termin wykonania zlecenia niż podany jako domyślny w zakładce Czas Realizacji Zamówień, uznaje się go za wiążący w ramach zawieranej umowy.

5.6. Jeśli zamówionych produktów wykonywanych na zamówienie jest więcej niż dwa, Przewidywany Termin Realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie, a klient ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta przed dokonaniem zamówienia, celem ustalenia Przewidywanego Terminu Realizacji Zamówienia. W przypadku braku kontaktu, klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o ustaleniu przewidywanego czasu potrzebnego na realizację zamówienia.

VI. Dostawa i odbiór osobisty towarów

6.1. Towary wysyłamy jedynie na terenie RP i wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty za Towar.

6.2. Firmę obsługująca dostawę Towaru wybiera Klient podczas składania zamówienia.

6.3. Koszty dostawy wyliczane są indywidualnie w odniesieniu do gabarytów zamawianych produktów i obejmują również materiały potrzebne na sporządzenie opakowania, w którym zostanie wysłany zamawiany produkt. Poandto przedmioty duże, ciężkie lub/i delikatne zawsze są wysyłane w osobnych przesyłkach. W związku z czym, w tym wypadku koszty transportu są naliczane osobno dla każdego przedmiotu.

6.4. Koszty dostawy zostaną wskazane po dodaniu Towaru do koszyka.

6.5. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie stacjonarnej sklepu, podanej w zakładce "Kontakt". W takim wypadku należy umówić się mailowo lub telefonicznie na termin odbioru (informację o planowanej dacie odbioru prosimy podać telefonicznie lub mailowo przynajmniej dzień wcześniej).

W przypadku odbioru osobistego nie obowiązuje prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu - prawo to ma zastosowanie jedynie w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Klient ma natomiast prawo do sprawdzenia produktu przed jego odbiorem.

6.5. Klient w momencie odbioru lub dostawy Towaru otrzymuje dowód zakupu.

6.6. Tak w przypadku dostawy Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, jak i w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, Klient ma prawo do oględzin Towaru i sprawdzenia jego stanu technicznego:

W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a) Kurier obsługujący przesyłkę ma obowiązek zaczekać, aż Klient spokojnie sprawdzi stan zawartości paczki.

b) Jedynie spisanie protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki i w obecności świadka, którym jest pracownik firmy kurierskiej, upoważnia do zgłoszenia reklamacji ze względu na uszkodzenia w transporcie. Jeśli więc odbiorca nie sprawdził stanu paczki i przedmiotu w środku oraz nie spisał protokołu szkody, reklamacja nie będzie rozpatrywana tak przez firmę kurierską jak i Właściciela sklepu, a powstałe uszkodzenia traktuje się jako powstałe po odbiorze Towaru.

c) Jeśli klient zgłasza uszkodzenia Towaru, ale nie posiada protokołu szkody (czyli w momencie jej odbioru nie stwierdzono w obecności świadka uszkodzeń przedmiotu lub odbiorca, mimo zaakceptowania regulaminu sklepu podczas procesu składania zamówienia, nie skorzystał z przysługującego mu prawa do sprawdzenia stanu paczki) uznaje się, że uszkodzenia powstały po odbiorze przesyłki i nie są winą firmy kurierskiej lub wadą produktu. Nie będą także rozpatrywane reklamacje jeśli klient zwlekał z rozpakowaniem paczki zawierającej Towar i zgłosił szkodę dopiero po kilku dniach od odebrania przesyłki, niezależnie od tego czy odbierał przesyłkę osobiście czy wyznaczył do tego osobę trzecią.

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie:

a) Klient zawsze otrzymuje możliwość zapoznania się z zamówionym Towarem i sprawdzenia jego stanu technicznego.

b) Jeśli klient nie chce dokonać oględzin robi to na własną odpowiedzialność.

c) Wszelkie wady Towaru zgłoszone po odbiorze osobistym Towaru nie będą rozpatrywane i nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji (nie dotyczy to przypadków określonych w gwarancji produktu)

6.7. W przypadku gdy stan przesyłki pozwala z dużą pewnością przypuszczać, że jej zawartość została uszkodzona, Klient proszony jest o nieodbieranie paczki i jej zwrot do nadawcy oraz poinformowanie Właściciela strony o zaistniałej sytuacji.

6.8. W momencie pokwitowania odbioru przesyłki przez Klienta, prawo do zarządzania przesyłką przechodzi z nadawcy na odbiorcę paczki, co oznacza, że Klient staje się jedyną osobą upoważnioną do występowania o wypłatę odszkodowania w razie stwierdzenia uszkodzenia zawartości zgodnie z Ustawą o Prawie Przewozowym Art. 53 ust. 4.

6.9. Podstawą do wypłaty ubezpieczenia przez firmę kurierską jest sporządzenie w obecności kuriera tzw. protokołu szkody oraz posiadania dowodu zakupu Towaru. Pomocne będą wykonane w czasie spisywania protokołu zdjęcia dokumentujące szkodę oraz dokładne wyszczególnienie uszkodzeń w protokole.

6.10. Właściciel sklepu zobowiązuje się do zapewnienia Towarowi możliwie jak najlepszej ochrony na czas transportu i jednocześnie po oddaniu paczki w ręce kuriera, nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez firmę kurierską.

6.11. Klient powinien zachować oryginalne opakowanie na okres 14 dni od momentu odbioru przesyłki, by w przypadku chęci odstąpienia od umowy na mocy przysługującego mu prawa, móc odesłać towar w oryginalnym opakowaniu.

6.12. Przedmioty, które w opisie posiadają dopisek "Zamówienie obsługuje firma zewnętrzna" zostaną wysłane do klienta bezpośrednio od producenta wraz z dowodem zakupu sporządzonym przez niego.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem na dowodzie zakupu wysokości stawki).

7.2. Klient ma możliwość zapłaty wartości złożonego zamówienia (w przypadku punktu b) obowiązuje wpłata zadatku zgodnie z postanowieniem punktu 4.10 niniejszego Regulaminu):

a) przelewem z góry

b) gotówką przy odbiorze w siedzibie sklepu (po wcześniejszym dokonaniu wpłaty zadatku)

7.3. Wpłata zadatku, o której mowa wyżej lub wpłata całej należności za złożone zamówienie jest jednocześnie warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia i późniejszej wysyłki Towarów lub możliwości odbioru osobistego przedmiotu.

7.4 Właściciel sklepu internetowego ZAP project zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym momencie bez podania przyczyny i wcześniejszego informowania o tym na stronie sklepu. Jeżeli więc kupujący dodał produkty do koszyka i odłożył zakup na później musi liczyć się z możliwą zmianą ceny produktu.

VIII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i anulowania swojego zamówienia jeszcze przed jego zrealizowaniem. Jeśli jednak Klient zamówił przedmiot, który został wyprodukowany na specjalne zamówienie Klienta i nie jest to przedmiot gotowy, przeznaczony do odsprzedaży (jak np. żarówki), klient otrzyma zwrot kosztów jakie poniósł przy zakupie Towaru, pomniejszone o 25% wartości zamówienia. Firma ZAP project zastrzega sobie prawo do zatrzymania w/w 25% wartości zamówienia na poczet kosztów poniesionych przy produkcji przedmiotu na specjalne zamówienie dla Klienta, który zrezygnował z zakupu.

W przypadku wysyłki Towaru do Klienta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jednak ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości przedmiotu.

Prawo to nie obowiązuje w przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie, pod ścisłe wytyczne klienta (przedmioty posiadające zmienioną konfigurację domyślną).

Prawo to nie obowiązuje także w przypadku zakupu Towarów w sklepie stacjonarnym lub gdy Klient dokonał odbioru osobistego Towaru w siedzibie firmy, gdzie odbierający ma możliwość obejrzenia Towaru przed jego odbiorem. W przypadku gdy klient zrezygnował z możliwości oględzin Towaru w momencie odbioru osobistego Towaru zakupionego przez internet lub dokonał oględzin, ale nie stwierdził nieprawidłowości lub wad przedmiotu, prawo do odstąpienia od umowy również wygasa.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo uprzednio poinformować Właściciela sklepu korzystając z danych kontaktowych podanych w zakładce kontakt o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza udostępniamy do pobrania tutaj.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przedmiot, którego dotyczy odstąpienie od umowy, musi być w stanie nienaruszonym / nieuszkodzonym oraz nienoszącym wyraźnych śladów użytkowania.

Muszą Państwo również posiadać dowód zakupu, który należy bezwzględnie zwrócić razem z Towarem.

Odsyłany towar powinien być zabezpieczony oryginalnym opakowaniem ochronnym. W przypadku gdy klient pozbył się oryginalnego opakowania, jego obowiązkiem jest sporządzenie na własną rękę opakowania zapewniającego przynajmniej taki sam poziom ochrony jak oryginalne. Towar, który dotrze do firmy w ramach prawa do odstąpienia od umowy bądź wymiany gwarancyjnej będzie dokładnie sprawdzony tak pod kątem poprawnego zapakowania/zabezpieczenia jak i śladów użytkowania.

Jeśli towar będzie nosił widoczne ślady użytkowania lub uszkodzenia powstałe przez złe zabezpieczenie na czas transportu, klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu (będzie to uwzględnione przy zwrocie pieniędzy).

Koszty dostarczenia przedmiotu do siedziby firmy oraz jego zapakowania ciążą w całości na Kliencie.

Firma ZAP project zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów poniesionych przy zakupie Towaru (z ewentualnym uwzględnieniem różnicy ze względu na uszkodzenia lub ślady użytkowania przedmiotu) w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego Towaru lub wpłynięcia wniosku o anulowanie zamówienia. Klient jest zobowiązany do poinformowania, w jakiej formie chce otrzymać zwrot pieniędzy oraz przekazania danych umożliwiających zwrot pieniędzy.

IX. Gwarancja producenta

9.1. Gwarancja na produkty oferowane na stronie www.zapproject.pl udzielana jest na okres podany w opisie przedmiotu.

9.2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży widniejącej na dowodzie zakupu.

9.3. Warunkiem wykonania gwarancji jest zgłoszenie przez Klienta (telefonicznie lub mailowo) wady towaru oraz posiadanie czytelnego, oryginału/kopii dowodu zakupu oraz jego bezwzględne okazanie na żądanie Właściciela sklepu. Dokument musi być czytelny - wyblakłe paragony lub zaplamione lub nieczytelne faktury nie będą przyjmowane.

Opis wady Towaru oraz prośba o uruchomienie procedury gwarancyjnej muszą zostać zgłoszone Właścicielowi sklepu przed dostarczeniem do niego Towaru. W innym wypadku przesyłka zawierająca Towar zostanie zwrócona do nadawcy.

9.3. Warunki gwarancji, jej obszar, a także formę jej realizacji określa producent przedmiotu, którego dotyczy. Można je znaleźć w karcie gwarancyjnej produktu lub na oficjalnej stronie internetowej producenta (w przypadku produktów, których producentem jest ZAP project, karta gwarancyjna jest dostępna tutaj).

9.4. Jeśli w opisie produktu nie został określony okres gwarancji, lub do zakupionego Towaru nie dodano karty gwarancyjnej, ustala się go jako 12 miesięcy (1 rok) od daty zakupu, która widnieje na dowodzie zakupu.

9.5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez producenta nie jest uregulowany prawnie. Informacje na ten temat znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu lub oficjalnej stronie internetowej producenta. W przypadku produktów ZAP project jest to 14 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do siedziby firmy.

9.6. Za termin rozpoczęcia procesu gwarancyjnego określa się moment zwrotu Towaru do siedziby Właściciela sklepu.

9.7. Koszty dostarczenia wadliwego Towaru do siedziby Właściciela sklepu w ramach udzielonej gwarancjii, pokrywa Klient, natomiast wysyłka Towaru naprawionego lub wymienionego w ramach gwarancji do Klienta następuje na koszt Właściciela sklepu.

9.8. Jeśli podczas oględzin Towaru, okaże się, że Klient bezpodstawnie uruchomił procedurę gwarancyjną próbując wymusić wymianę Towaru, naprawę lub zwrot pieniędzy, a opisane przez niego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru niezgodnie z warunkami gwarancji, Właściciel sklepu przerwie proces gwarancyjny, wyda decyzję odmowną i odeśle przedmiot do Klienta na jego koszt.

9.9. Forma realizacji gwarancji jest określana przez producenta przedmiotu na podstawie formularza gwarancyjno-zwrotnego (kliknij w link aby pobrać), stwierdzonych wad i po dokonaniu oględzin zwróconego Towaru. Formą realizacji gwarancji może być naprawa (jeśli wady nie są znaczne i łatwe do naprawienia), wymiana na przedmiot nowy (w przypadku stwierdzenia znacznych wad, które są niemożliwe do naprawy) lub zwrot pieniędzy (w przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany na przedmiot nowy). 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Miła 17, 26-600, Radom, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin który obowiązywał od 1.01.2016 do 31.12.2016 jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:
https://zapproject.pl/img/cms/Regulamin/Regulamin sklepu internetowego ZAP project z dnia 1-01-2016.pdf